Hírek

Pályázat Könyvtáros munkakör betöltésére

2021. június 29. 13:15

Kálmáncsa Község Önkormányzata

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§.(2) bekezdés b) pontjában foglalt nyilvános könyvtári ellátás biztosítása érdekében

pályázatot hirdet

 

Könyvtáros

munkakör betöltésére

 

A munkakör vállalkozói jogviszony, megbízási jogviszony, részmunkaidős jogviszony keretében tölthető be 2021.08.01-től.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős /szerda délután 4 óra és szombaton délelőtt 4 óra/

A munkavégzés helye: Kálmáncsa Kossuth u. 119.

                                     

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

A kistelepülési önkormányzat a Kultv. 64. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feladata keretében a lakosság számára az alábbi könyvtári szolgáltatásokat nyújtja:

1. könyvtári dokumentumok (könyvek, újságok, folyóiratok, CD, DVD, idegen nyelvű, nemzetiségi és egyéb könyvtári dokumentumok) helyben történő használata, kölcsönzése,

2. elektronikus könyvtárak és adatbázisok használata,

3. egyéni információs kérések teljesítése,

4. interaktív, interneten igénybe vehető könyvtári szolgáltatások (elektronikus kérés, értesítés a kért dokumentum hozzáférhetőségéről, tájékoztatás kérése, kölcsönzés meghosszabbítása, értesítés a kölcsönzési idő lejáratáról, értesítés a rendezvényekről, programokról stb.),

5. könyvtári dokumentumok előjegyzése,

6. az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybe vétele, könyvtárközi dokumentumszolgáltatás,

7. számítógép- és internethasználat,

8. könyvtári, helyismereti, ügyintézési és egyéb információszolgáltatás,

9. tájékoztatás az információkeresés ismereteiről, a tudományos kutatás vagy az egyéni tanulás támogatása,

10. tájékoztatás a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

11.  a megyei hatókörű városi könyvtári közös katalógus és a helyi állományfeltáró eszközök használata,

12. könyvtári szolgáltatások a fogyatékossággal élők számára,

13. fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,

14. olvasás iránti érdeklődés felkeltését, fejlesztését szolgáló egyéni és közösségi foglalkozások,

15. gyermekfoglalkozások,

16. a szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége,

17. könyvtári közösségi, közművelődési rendezvények, programok.

 

Illetmény és juttatások: bruttó 40.000,- Ft/hó

 

Pályázati feltételek:

  • érettségi bizonyítvány,
  • betöltött 18. életév,
  • könyvtárosi alapképzettség megszerzésének vállalása 1 éven belül, az ehhez szükséges tanfolyamon való részvétel
  •  magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
  •  büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-  helyismeret, kálmáncsai állandó lakcím megléte,

- alapfokú számítógépes ismeretek,

- könyvtárosi szakiránynak megfelelő középfokú végzettség megszerzésének vállalása.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • jó kapcsolatteremtő és probléma megoldó képesség, rugalmasság, szociális érzékenység, empátia, jó kommunikációs képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum,

- érettségi bizonyítvány másolata,

- szakmai önéletrajz és motivációs levél,

- nyilatkozat a könyvtárosi alapképzettség megszerzésének vállalásáról

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul és pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

- annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban (vállalkozó, megbízás, munkaviszony) kívánja betölteni az állást.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1-tól tölthető be.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. július 15. (csütörtök) du 16.00 óra

 

A pályázat elbírálásának rendje, határideje: A benyújtási határidőtől számított 15 napon belül a képviselő-testület dönt, amelynek érdekében személyes meghallgatást szervezhet.  A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai és személyes úton: Kálmáncsa Község Önkormányzat polgármesterének címezve 7538 Kálmáncsa, Kossuth u. 36. a borítékon kérjük feltüntetni „Könyvtárosi pályázat” megjelölést.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információkat Peperő Rózsa polgármester nyújt a 82/719-829 telefonszámon.

 

Egyéb információk:

A pályázati kiírás megtekinthető a községi hirdetőtáblán, az önkormányzat honlapján és közösségi oldalán.

 

Kálmáncsa, 2021. június 28.

                                                                                              Peperő Rózsa

                                                                                              polgármester

Keresés

Időjárás


Fel